Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou: TOPELITY s r.o., so sídlom Južná trieda 97, 040 01 Košice, IČO: 36 597 724, DIČ: 2022063769, IČ DPH: SK2022063769, zapísaná v Obchodnom registri Mestkého súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17075/V, konajúca prostredníctvom: Ivan Haverla, konateľ (ďalej len „spoločnosť TOPELITY s.r.o.“).

1. Spoločnosť TOPELITY s.r.o. je právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami.

2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť  TOPELITY s.r.o. poskytuje realitné služby.

3. Ak klient usúdi, že služby poskytované spoločnosťou TOPELITY s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v spoločnosti TOPELITY s.r.o. :

  • poštou na adresu: Južná trieda 97, 040 01 Košice
  • elektronicky na adresu: topelity@gmail.com

4. Spoločnosť TOPELITY s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená spôsobom uvedeným ods. 3, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

5. Reklamácia bude spoločnosťou TOPELITY s.r.o. vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa spoločnosť TOPELITY s.r.o.  s klientom písomne nedohodne inak.

6. Reklamáciu môže spoločnosť  TOPELITY s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

7. Klient je povinný poskytnúť spoločnosti  TOPELITY s.r.o. súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

8. Pokiaľ spoločnosť TOPELITY s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiadúci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane spoločnosti  TOPELITY s.r.o. nebude možné nežiadúci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.

9. Pokiaľ spoločnosť  TOPELITY s.r.o. uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta.

10. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť  TOPELITY s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

11. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou  TOPELITY  s.r.o.  a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou  TOPELITY s.r.o. a klientom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

12. Spoločnosť  TOPELITY s.r.o. spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.5.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.).

13. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.3.2016. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou TOPELITY spol. s r.o., Južná trieda 97, 040 01 Košice, IČO: 36 597 724.

14. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor  rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Viac informácií týkajúcich sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie ( https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi ).


REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE :
reklamacny-formular-topelity-s-r-o-1.docx (83.41 kB)  Otvoriť Stiahnuť